Powstało stowarzyszenie KLOSTERLAND e.V.

INFORMACJA PRASOWA

We wtorek 3września 2013 roku w ramach VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów po­wołano do życia stowarzyszenie KLOSTERLAND, zrzeszające dawne klasztory, instytucje kulturalne oraz oso­by fizyczne w Polsce i w Niemczech.  
 
W skład zarządu weszli przedstawiciele Klasztoru Dominikanów w Prenzlau oraz Klasztoru Cystersów w Cho­rin, jak również burmistrz Myśliborza, gdzie znajduje się dawny klasztor dominikanów. Siedzibą stowarzysze­nia zostało miasto Prenzlau.
 
Celami nadrzędnymi stowarzyszenie są promocja kultury i sztuki oraz wspieranie porozumienia między naro­dami w Europie. KLOSTERLAND ma realizować swoje cele przede wszystkim poprzez działalność członków, współpracujących ze sobą pod względem merytorycznym, strategicznym i organizacyjnym. Stowarzyszenie będzie wspierać instytucje turystyczne i kulturalne w obszarach wiejskich, promować ponadregionalną i transgraniczną komunikację oraz przyczyniać się do konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.
 
Stowarzyszenie otwarte jest na nowych członków po obu stronach Odry, jak również poza granicami Polski i Niemiec. W celu pozyskiwania funduszy niezbędnych do funkcjonowania stowarzyszenia, jego członkowie pla­nują między innymi organizowanie cyklicznych targów wyrobów klasztornych, ożywianie przyklasztornych ogrodów, a także opracowywanie kompleksowych ofert turystycznych.
 
Na zakończenie zebrania przedstawiciel Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędnościowych (Ost­deutscher Sparkassenverband) – inicjatora oraz dotychczasowego sponsora Polsko-Niemieckiej Sieci Klasz­torów obok kas oszczędnościowych Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree i Uckermark ­– symbolicznie przekazał prawa do korzystania z zarejestrowanego znaku towarowego KLOSTERLAND zarządowi stowa­rzyszenia.
 
KONTAKT DLA PRASY: 
Michalina Golinczak I Komunikacja polsko-niemiecka
Internet: www.klosterland.de | E-mail: golinczak@klosterland.de | Telefon: +49 (0)1573 1800026
 
Lara Buschmann | Koordynatorka Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów
Internet: www.klosterland.de | E-mail: buschmann@klosterland.de | Telefon: +49 (0)151 20904074
 
 
KLOSTERLAND
 
Przewodniczący | dr Stephan Diller | Klasztor Dominikanów w Prenzlau
 
Zastępca przewodniczącego | Arkadiusz Janowicz | Urząd Miasta i Gminy Myślibórz
 
Skarbnik | Franziska Siedler | Klasztor Cystersów w Chorin

Wróć