Cele i rezultaty

Współpraca klasztorów odbywa się na poziomie merytorycznym, organizacyjnym i marketingowym. Przyświecają jej cele nadrzędne w obszarach turystyki kulturowej, edukacji, gospodarki, polityki regionalnej i ochrony zabytków:

 1. Inicjowanie transgranicznych działań turystycznych
 2. Działalność na rzecz polsko-niemieckiego porozumienia i komunikacji międzykulturowej
 3. Wytwarzanie bodźców gospodarczych w regionie nadodrzańskim po obu stronach granicy
 4. Ochrona dóbr kultury oraz ożywianie historii regionu
 5. Pobudzenie aktywności oraz wspieranie regionalnych podmiotów w branży turystyki i turystyki kulturowej
Postawione cele osiągane są poprzez działania opisane poniżej.

Sieć i jej struktury

Na jakość sieci składają się dobrowolna, lecz wiążąca kooperacja, w ramach której wszyscy partnerzy przy wzajemnej kontroli pozostają jednocześnie niezależnymi aktorami pod względem prawnym i gospodarczym. Stworzenie efektywnych struktur w ramach sieci jest warunkiem wstępnym koniecznym do wydajnego jej funkcjonowania. Forma organizacyjna zależna jest od różnorodnych czynników, między innymi od formy organizacyjnej i prawnej poszczególnych instytucji, ich zasobów finansowych i personalnych, prawa w miejscu, w którym są one położone, aktualnych i przyszłych źródeł finansowania, jak i dostępności do specjalistów i zewnętrznych usługodawców.

 • Porozumienie o współpracy opisuje cele i zadania sieci i zostało podpisane przez osoby uprawnione, stanowiąc formalizację współpracy na czas, dopóki nie istnieje wspólna forma prawna.
 • Zespół koordynujący odpowiada za opracowanie strategii działania i wprowadzenie jej w życie, komunikację z członkami, organizację zebrań, marketing i kontakt ze sponsorami.
 • Zebrania członków sieci odbywają się dwa razy w roku, służąc wymianie informacji i doświadczeń, podejmowaniu decyzji, określaniu wspólnych zadań, szkoleniu, ewaluacji pracy.

Badania rynku

 • Analiza celowości i możliwości realizacji projektu została przygotowana przed rozpoczęciem realizacji projektu jako podstawa dalszego działania.
 • Badania dotyczące rynku i analiza klientów są jednym z najważniejszych elementów strategicznych dla rozwoju oferty i strategii marketingowej sieci. Zbieranie informacji na temat liczby turystów oraz inne danych będzie możliwe dzięki planowanemu przystąpieniu do programu Wschodnioniemieckiego Związku Kas Oszczędnościowych prowadzonego we współpracy z Niemieckim Instytutem Ekonomicznym ds. Turystyki (Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr e.V.).

Wymiana informacji i szkolenia

 • Zebrania członków sieci: w ramach tłumaczonych symultanicznie całodniowych spotkań członków sieci ma miejsce wymiana informacji oraz doświadczeń. W ramach zebrań odbywają się także warsztaty i szkolenie – do tej pory poruszano takie tematy jak sieci, media społecznościowe i formy organizacji.
 • Sympozjum: jesienią 2012 roku w Klasztorze Dominikanów w Prenzlau odbyło się „I Sympozjum KLOSTERLAND”, w wyniku której powstała publikacja. Znani i cenieni specjaliści i praktycy dzielili się wynikami sowich badań oraz doświadczeniami na temat szans sieci turystyki kulturowej w regionach słabych strukturalnie.

Działania marketingowe

Z perspektywy turystów istnienie sieci oznacza poprawę jakości oferty oraz poszerzenie jej spektrum, polepszenie serwisu oraz pojawienie się nowych usług. Dla podmiotów turystycznych w miejscowościach objętych siecią marka KLOSTERLAND oznacza dotarcie do nowych docelowych grup turystów oraz poszerzenie oferty kulturalnej, a tym samym zapewnienie lepszego finansowania, które wspierać może zachowanie budynków klasztornych i ich eksponatów w dobrym stanie. Działania marketingowe są istotnym krokiem służącym osiągnięciu tych celów.
 • Marka parasolowa: Wspólna marka parasolowa KLOSTERLAND jest podstawą wszelkich działań marketingowych sieci i zapewnia rozpoznawalność na rynku. Marka ta jednoczy wszystkie klasztory z ich indywidualnymi markami.
 • Strona internetowa: Wspólna witryna internetowa www.klosterland.de informuje obszernie i na bieżąco o obiektach objętych siecią, regionie, w którym są położone, a także o aktualnych wydarzeniach. Strona jest cały czas rozwijana i w przyszłości ma posiadać również inne funkcję, np. kalendarz wydarzeń z możliwością zakupu biletów.
 • Targi i kongresy: Prezentacja sieci na regionalnych oraz ponadregionalnych targach i kongresach jest ważnym instrumentem marketingowym ze względu na obecność prasy oraz możliwość jednoczesnego dotarcia do wielu grup docelowych.
 • Promocja i Public Relations: Zespół koordynujący dba o promocję sieci, przygotowując informacje prasowe, zgłaszając sieć do udziału w konkursach czy prezentując markę w turystycznych i naukowych publikacjach.
 • Druk materiałów: Druk ulotek informacyjnych, broszur i map zapewnia dostęp do klasycznych grup docelowych w regionie.
 • Media społecznościowe: Stała i aktywna obecność na platformach Facebook, Twitter, Flickr i Xing pozwala na dotarcie do nowych grup docelowych. Poza tym zapewnia dalsze, tanie kanały komunikacyjne.
 • Organizacja i udział wydarzeniach: Organizacja i udział w wydarzeniach naukowych i kulturalnych jest ważną częścią działań marketingowych.
 • Wystawa objazdowa: Wystawa prezentująca klasztory objęte siecią składa się z kilkunastu dwujęzycznych tablic. Jako ważny element promocji pokazywana jest ona w instytucjach partnerskich i innych z celem wzbudzenia zainteresowania odwiedzeniem obiektów.

Finansowanie

Jak w przypadku większości przedsięwzięć kulturalnych, głównym problemem jest finansowanie. Również w przypadku Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów pozyskiwanie środków jest zadaniem zasadniczym i jego skuteczność zadecyduje o dalszym istnieniu sieci.

 • Sponsoring: zespół koordynujący dostarcza sponsorom raporty, zaproszenia do udziału w organizowanych wydarzeniach, dostarczenie wymaganych informacji na temat aktualnych działań oraz udział w spotkaniach przedstawicieli sponsorów na początku każdego roku. Ponadto stara się pozyskać nowych sponsorów i podtrzymanie starych.
 • Darowizny: organizacja darowizn pieniężnych i rzeczowych.
 • Granty: zespół koordynujący projekt sprawdza możliwości składania wniosków o dofinansowanie zewnętrzne i składa lub zleca złożenie odpowiednich wniosków.
 • Środki własne i wpływy: stworzone zostaną koncepcje włączania środków własnych partnerów sieci oraz pomysły wytwarzania wpływów przez sieć (np. produkty i oferty turystyczne).