Historia powstania

Pomysł powołania do życia ponadnarodowego projektu w sektorze turystyki kulturowej, mającego za cel wywoływanie ożywienia gospodarczego i społecznego, a także zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego, pojawił się w 2006 roku we Wschodnioniemieckim Związku Kas Oszczędnościowych (Ostdeutscher Sparkassneverband)1 przy okazji publikacji specjalnego wydania Barometru Turystycznego Kas Oszczędnościowych (S-Tourismusbarometer), poświęconego polsko-niemieckiej turystyce2. Wydawana co roku publikacja pokazuje zmiany strukturalne, sukcesy i porażki turystyki we wschodnich Niemczech. Jako system wczesnego ostrzegania wskazuje na trendy i przyszłe wyzwania. W 2006 roku z Barometru Turystycznego wynikało, że zarówno w turystyce ponadgranicznej, jak i regionalnej największy potencjał leży w ścisłej współpracy.

Do 2010 roku dokonano wyboru instytucji partnerskich oraz podjęto przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu INTERREG IV A, do czego ostatecznie nie doszło w wyniku braku partnerów dysponujących środkami własnymi oraz ze względu na zbyt słabe wówczas struktury organizacyjne. Latem 2010 roku podjęto strategiczną decyzję – najpierw stworzenie niezbędnych struktur, dopiero potem wnioskowanie o środki. Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych i kasy oszczędnościowe (Sparkassen) na terenie gmin Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree i Uckermark w Brandenburgii zagwarantowały dofinansowanie od jednego do trzech lat. Miało to umożliwić stworzenie sieci. Proces ten miał być corocznie kontrolowany przez zarząd, a pozytywna opinia miała legitymować dalsze finansowanie.

Od 2011 roku działalność sieci koordynowana jest przez niezależny zespół3. Do jego zadań należą:

  • zbieranie i udostępnianie informacji
  • promocja i Public Relations
  • organizacja zebrań członków sieci i dokumentacja podejmowanych decyzji
  • nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami
  • stały kontakt z partnerami i pomoc w komunikacji wewnątrz sieci
  • rozdzielanie zadań i koordynacja zasobów
  • wypracowywanie i wprowadzanie w życie reguł dotyczących współpracy
  • ocena i sprawdzanie zaplanowanych działań
  • opracowanie strategii umożliwiającej osiągnięcie postawionych celów.
Bibliografia (kliknij)
1 Wschodnioniemiecki Związek Kas Oszczędnościowych (Ostdeutscher Sparkassenverband) z siedzibą w Berlinie jest kompleksowym usługodawcą Kas Oszczędnościowych oraz ich podmiotów w Brandenburgii, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Saksonii i Saksonii-Anhalt. Celem związku i jego członków jest łączenie wydajności rynkowej ze społeczną odpowiedzialnością i wspieraniem dobra ogólnego. W centrum stoją zatem – obokdostarczania oferty usług finansowych o szerokim zasięgu – wspieranie zrównoważonego rozwoju regionalnego i umacnianie więzi społecznych w regionie.
2 Por. FINANZGRUPPE OSTDEUTSCHER SPARKASSENVERBAND (red.), Deutsch-Polnisches Tourismusbarometer 2006, URL: http://www.wissen.dsft-berlin.de/medien/MAR/mar_deutsch_polni­sches_tourismusbarometer_2006.pdf.
3 Wyczerpujące informacje na temat zadań zespołu koordynującego działania sieci zob. Ekkehard NUISSL, Netzwerkbildung und Regionalentwicklung. Studienreihe Bildungsund Wissenschaftsmanagement, Band 12, Münster 2010.