Potencjał

Instytucje związane z turystyką kulturową na obszarach słabych strukturalnie dysponują często niewystarczającymi środkami finansowymi oraz kadrą personalną. Potencjał turystyczny jest więc zazwyczaj całkowicie wykorzystywany. Współpraca w ramach sieci umożliwia powiązanie ograniczonych zasobów i różnorodnych kompetencji takich jak np. budżet, personel czy wiedza, dzięki czemu możliwa jest realizacja celów, których nie można byłoby osiągnąć działając w pojedynkę. Za sprawą połączenia kompetencji i zasobów członkowie sieci czerpią korzyści wynikające z możliwości specjalizacji oraz efektu synergii, unikając wielokrotnego wykonywania tej samej pracy. Umożliwia to zmniejszenie kosztów, w tym kosztów osobowych.

Oferta turystyczna potrzebuje odbiorców. W przypadku małych instytucji problemem jest szczególnie promocja. Współpraca w ramach sieci i obecność na rynku pod wspólną marką sprawiają, że stają się one widoczne, a dzięki wymianie merytorycznej poszerza się zakres oferty oraz jej jakość. Możliwością jest tutaj stworzenie pakietów ofert czy włączenie dalszych usługodawców. Ogólnie rzecz biorąc poprawia się szanse wszystkich zaangażowanych.

Współpraca partnerów z różnych obszarów działań oraz regionów umożliwia poszerzenie horyzontów i przyczynia się do rozbicia skostniałych struktur. Dzięki regularnej wymianie merytorycznej pomiędzy członkami sieci możliwe jest dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z zakresu marketingu, finansowania i spraw organizacyjnych. To ożywia pomysłowość i prowadzi do wyłonienia się innowacyjnych koncepcji np. w zakresie oferty turystycznej.

Ponadto dzięki współpracy z regionalnymi, ponadregionalnymi i międzynarodowymi partnerami możliwe jest uzyskiwanie środków finansowych, do których w innym wypadku dostęp byłby niemożliwy. Również połączenie środków publicznych i prywatnych może dzięki zostać ułatwione dzięki efektywnym i nowatorskim formom współpracy.