stowarzyszenie KLOSTERLAND e.V.

We wtorek 3września 2013 roku w ramach VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów po­wołano do życia stowarzyszenie KLOSTERLAND, zrzeszające dawne klasztory, instytucje kulturalne oraz oso­by fizyczne w Polsce i w Niemczech. 

W skład zarządu weszli przedstawiciele Klasztoru Dominikanów w Prenzlau oraz Klasztoru Cystersów w Cho­rin, jak również burmistrz Myśliborza, gdzie znajduje się dawny klasztor dominikanów. Siedzibą stowarzysze­nia zostało miasto Prenzlau.

Celami nadrzędnymi stowarzyszenie są promocja kultury i sztuki oraz wspieranie porozumienia między naro­dami w Europie. KLOSTERLAND ma realizować swoje cele przede wszystkim poprzez działalność członków, współpracujących ze sobą pod względem merytorycznym, strategicznym i organizacyjnym. Stowarzyszenie będzie wspierać instytucje turystyczne i kulturalne w obszarach wiejskich, promować ponadregionalną i transgraniczną komunikację oraz przyczyniać się do konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie otwarte jest na nowych członków po obu stronach Odry, jak również poza granicami Polski i Niemiec. W celu pozyskiwania funduszy niezbędnych do funkcjonowania stowarzyszenia, jego członkowie pla­nują między innymi organizowanie cyklicznych targów wyrobów klasztornych, ożywianie przyklasztornych ogrodów, a także opracowywanie kompleksowych ofert turystycznych. 

 
Stowarzyszenie KLOSTERLAND e.V.
 
Download:

Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów

Polsko-Niemiecka Sieć Klasztorów jest zrzeszeniem byłych klasztorów oraz instytucji związanych z turystyką kulturową na terenie kraju związkowego Brandenburgia i województwa zachodniopomorskiego. Członkowie sieci współpracują ze sobą na poziomie merytorycznym, organizacyjnym i marketingowym, wspólnie określając cele i strategię realizacji zadań oraz przygotowując ofertę turystyczną, prezentowaną opinii publicznej pod marką parasolową KLOSTERLAND. Działania sieci koordynowane są przez kilkuosobowy zespół.

Główne cele przedsięwzięcia to wspieranie instytucji turystycznych i kulturalnych w obszarach wiejskich, propagowanie turystyki zrównoważonej, działanie na rzecz rozwoju gospodarczego regionu, ochrona dóbr kultury, upowszechnianie wiedzy o historii regionalnej oraz inicjowanie współpracy polsko-niemieckiej.

We wtorek 3września 2013 roku w ramach VI spotkania członków Polsko-Niemieckiej Sieci Klasztorów po­wołano do życia stowarzyszenie KLOSTERLAND, zrzeszające dawne klasztory, instytucje kulturalne oraz oso­by fizyczne w Polsce i w Niemczech.